The Royal Forums

The Royal Forums (https://www.theroyalforums.com/forums/)
-   Crown Prince Haakon, Crown Princess Mette-Marit and Family (https://www.theroyalforums.com/forums/f47/)
-   -   Haakon and Mette-Marit at refugee centre (https://www.theroyalforums.com/forums/f47/haakon-and-mette-marit-at-refugee-centre-14116.html)

liliawodna 08-12-2004 10:13 AM

Haakon and Mette-Marit at refugee centre
 
Can anyone translate?


Kronprinsesse Mette-Marit måtte tørke vekk noen tårer da 19-åringen Zakaria Mohammed fra Somalia leste sitt eget «Dikt om livet» da kronprinsparet besøkte Vardåsen asylmottak i Asker torsdag.

- Det gjorde sterkt inntrykk å høre de personlige historiene til de unge flyktningene, og spesielt rørende var det å høre diktet opplest, sa kronprins Haakon under et kort møte med pressen etter besøket på asylmottaket.

- Det er veldig hyggelig å kunne støtte noe lokalt, og det er flott å være her og bidra på vår måte, sa kronprinsessen etter møtet på asylmottaket, som drives av Norsk Folkehjelp.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit håper at forebyggende arbeid blant flyktningene på asylmottak i fremtiden kan hindre slike tragiske hendelser som skjedde på Oslo-trikken forrige uke, og at hendelsen ikke fører til ytterligere stigmatisering av enkelte folkegrupper.

19-åringen Zakaria håper det samme.

- Nå føler jeg at folk ikke vil sitte ved siden av meg på bussen fordi jeg er fra Somalia, sier han.

Penger fra kronprinsparet

Kronprinsparet har bidratt med 200.000 kroner fra sitt humanitære fond til Norsk Folkehjelps prosjekt Følgesvennen, og deres første representasjonsoppgave sammen etter ferien var et besøk hos enslige, mindreårige asylsøkere på Vardåsen. Her bor det 25 enslige asylsøkere mellom 15 og 19 år, og det er de som har fått glede av den kongelige pengegaven.

En del av kronprinsparets pengegave skal brukes til et nytt fellesrom/kafé på Vardåsen.

Trikketragedien

I samtalen med pressen etter besøket på Vardåsen ble kronprinsparet også spurt om sitt syn på tragedien på Oslo-trikken forrige uke.

- Tragedien som skjedde er ufattelig, og våre tanker går først og fremst til de pårørende og de som ble rammet, sa kronprinsen, som håper at hendelsen ikke er med på å stigmatisere en enkelt folkegruppe eller føre til mer rasisme.

De var også enige om at den pågående psykiatridebatten etter trikketragedien var viktig, selv om ikke det var noe spesielt tema under møtet med de unge asylsøkerne.

- Jeg kommer også til å jobbe en del med dette temaet i løpet av høsten i forbindelse med TV-aksjonen, sa kronprinsessen som er høy beskytter for årets innsamlingsaksjon.


https://www.aftenposten.no/multimedia...07_214117h.jpg

https://pub.tv2.no/multimedia/na/arch...s__158473c.jpg

https://pub.tv2.no/multimedia/na/arch...te_158486a.jpg

liliawodna 08-12-2004 01:50 PM

some more pics
 
https://www.nrk.no/img/396271.jpeg

https://www.nrk.no/img/396272.jpeg

https://www.nrk.no/img/396283.jpeg

Mandy 08-13-2004 12:27 PM

Another picture for Mette-Marit fans
 
1 Attachment(s)
Scanpix picture from www.vg.no
Article in Norwegian https://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=238843

rere 08-13-2004 12:44 PM

The photos of princess Mette-Marit' and her outfit at the refugee-center in Asker were lovely.

carlota 08-13-2004 01:41 PM

i think it was so sweet from her part to show her emotions there. i read it was when a man from somalia read them a poem about his life. it was so genuine and lovely...
i always see mette marit as a really closed and tough person, but today she surprised me. that gesture was really caring and lovely.

fortimo 01-05-2013 06:20 AM

Quote:

Originally Posted by liliawodna (Post 117708)
Can anyone translate?


Kronprinsesse Mette-Marit måtte tørke vekk noen tårer da 19-åringen Zakaria Mohammed fra Somalia leste sitt eget «Dikt om livet» da kronprinsparet besøkte Vardåsen asylmottak i Asker torsdag.

- Det gjorde sterkt inntrykk å høre de personlige historiene til de unge flyktningene, og spesielt rørende var det å høre diktet opplest, sa kronprins Haakon under et kort møte med pressen etter besøket på asylmottaket.

- Det er veldig hyggelig å kunne støtte noe lokalt, og det er flott å være her og bidra på vår måte, sa kronprinsessen etter møtet på asylmottaket, som drives av Norsk Folkehjelp.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit håper at forebyggende arbeid blant flyktningene på asylmottak i fremtiden kan hindre slike tragiske hendelser som skjedde på Oslo-trikken forrige uke, og at hendelsen ikke fører til ytterligere stigmatisering av enkelte folkegrupper.

19-åringen Zakaria håper det samme.

- Nå føler jeg at folk ikke vil sitte ved siden av meg på bussen fordi jeg er fra Somalia, sier han.

Penger fra kronprinsparet

Kronprinsparet har bidratt med 200.000 kroner fra sitt humanitære fond til Norsk Folkehjelps prosjekt Følgesvennen, og deres første representasjonsoppgave sammen etter ferien var et besøk hos enslige, mindreårige asylsøkere på Vardåsen. Her bor det 25 enslige asylsøkere mellom 15 og 19 år, og det er de som har fått glede av den kongelige pengegaven.

En del av kronprinsparets pengegave skal brukes til et nytt fellesrom/kafé på Vardåsen.

Trikketragedien

I samtalen med pressen etter besøket på Vardåsen ble kronprinsparet også spurt om sitt syn på tragedien på Oslo-trikken forrige uke.

- Tragedien som skjedde er ufattelig, og våre tanker går først og fremst til de pårørende og de som ble rammet, sa kronprinsen, som håper at hendelsen ikke er med på å stigmatisere en enkelt folkegruppe eller føre til mer rasisme.

De var også enige om at den pågående psykiatridebatten etter trikketragedien var viktig, selv om ikke det var noe spesielt tema under møtet med de unge asylsøkerne.

- Jeg kommer også til å jobbe en del med dette temaet i løpet av høsten i forbindelse med TV-aksjonen, sa kronprinsessen som er høy beskytter for årets innsamlingsaksjon.


https://www.aftenposten.no/multimedia...07_214117h.jpg

https://pub.tv2.no/multimedia/na/arch...s__158473c.jpg

https://pub.tv2.no/multimedia/na/arch...te_158486a.jpg

Translation: "Crown Princess Mette-Marit had to wipe away a few tears as 19-year-old Zakaria Mohammed from Somalia read his own "Poem about life" when the princess visited Vardåsen asylum center in Asker Thursday.

- I have been touched to hear the personal stories of the young refugees, and especially touching was it to hear poetry read aloud, said Crown Prince Haakon during a brief meeting with reporters after the visit at your reception.

- It's very nice to be able to support something local, and it's great to be here and contribute in our own way, said the Crown Princess after meeting at your reception, hosted by the Norwegian People's Aid.

Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit hope that preventive work among the refugees at reception centers in the future to prevent such tragic events that happened in Oslo tram last week, and that the incident does not lead to further stigmatization of certain ethnic groups.

19-year-old Zakaria hope the same.

- Now I feel that people will not sit next to me on the bus because I'm from Somalia, he said.

Money from the princess

The royal couple has contributed NOK 200,000 from its humanitarian fund for Norwegian People's Aid project companion, and their first task representation together after the holidays was a visit unaccompanied minor asylum seekers Vardåsen. Here there are 25 unaccompanied asylum seekers aged between 15 and 19 years, and there are those who have benefited the royal donation.

Part of Crown Prince couple's donation will be used for a new common room / cafe on Vardåsen.

Tram tragedy

In conversation with the press after the visit Vardåsen princess was also asked about his views on the tragedy of the Oslo tram last week.

- The tragedy happened is incomprehensible, and our thoughts go first and foremost to the families and those affected, said the crown prince, who hopes that the event will not help to stigmatize a single ethnic group or cause more racism.

They also agreed that the current psychiatric debate by tram tragedy was important, even if it was something special topic during the meeting with the young asylum seekers.

- I'm also going to work a lot with this theme during the fall in conjunction with the telethon, said the Crown Princess is patron of this year's fundraising campaign."


And more pictures: Søk | Scanpix


All times are GMT -4. The time now is 11:44 PM.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2021
Jelsoft Enterprises