The Royal Forums

The Royal Forums (https://www.theroyalforums.com/forums/)
-   Princess Beatrix (https://www.theroyalforums.com/forums/f158/)
-   -   Queen Beatrix's Official Visit to Aruba & the Dutch Antilles: November 6-16, 2006 (https://www.theroyalforums.com/forums/f158/queen-beatrixs-official-visit-to-aruba-and-the-dutch-antilles-november-6-16-2006-a-10940.html)

Empress 09-28-2006 10:52 AM

Queen Beatrix's Official Visit to Aruba & the Dutch Antilles: November 6-16, 2006
 
Queen Beatrix will visit the Aruba and the Dutch Antilles from November 6th - November 16th. The official program is posted below. I will translate into English in a seperate post.

______________________________________________________________

Hare Majesteit de Koningin brengt van 6 tot en met 16 november een bezoek aan Aruba en de Nederlandse Antillen. Zij begint haar rondreis op Aruba.
Het bezoek aan de Nederlandse Antillen start op Bonaire, waarna achtereenvolgens Sint Maarten, Curaçao, Saba en Sint Eustatius worden bezocht. Jeugd en sociale vorming zijn thema’s die tijdens het bezoek aan de eilanden centraal staan.
Programma:
Maandag 6 november (Aruba)
 • Aankomstceremonie met erewacht op de luchthaven Reina Beatrix, begroeting door de Minister-President en Gouverneur
 • Bezichtiging op de luchthaven van de expositie Nos Potret, monumentale portretten van Aruba gemaakt door 15 kunstenaars
 • Bezoek aan EPI (Educacion Profesional Intermedio, scholen voor Middelbaar Beroepsonderwijs)
 • Bezoek aan de Aruba Aloë Balm fabriek
 • Bezoek aan het recreatiepark Jaburibari en de opening van het Cruyff Court
 • Receptie van de Gouverneur
Dinsdag 7 november (Aruba)
 • Bezoek aan de Centrale Bank van Aruba
 • Ontmoeting met de Raad van Ministers, gevolgd door een presentatie over sociaal economische ontwikkelingen en het slaan van een eerste munt
 • Bezoek aan de Reina Beatrix basisschool, presentatie van het PRISMA-project
 • Bezoek aan de Feria Aruba Multicultural op het achterplein van de naastgelegen Julianaschool
 • Bezoek aan de YMCA te San Nicolas, kennismaken met de Arubaanse jeugd en bezichtigen van activiteiten en presentaties
 • Ontmoeting met de Staten van Aruba in Fort Zoutman
 • Bijwonen Fiësta Publico op Plaza Daniel Leo
Woensdag 8 november (Bonaire)
 • Aankomstceremonie met erewacht op het vliegveld, begroeting door de Minister-President, Gouverneur en Gezaghebber
 • Ontmoeting met het Bestuurscollege en de Eilandsraad, voorafgegaan door een aubade van schooljeugd
 • Bezoek aan Stichting Project, naschoolse opvang en opleiding voor jongeren met gedrag - en/of leerstoornissen
 • Bezoek aan de Kolegio Reina Beatrix basisschool, naschoolse opvang
 • Bezoek aan Klein Bonaire, DCNA/STINAPA en Sea Turtle Conservation Bonaire
 • Receptie van de Gezaghebber
Donderdag 9 november (Bonaire)
 • Bezoek aan de kleine markt van het dorpje Rincon, waar verschillende kramen worden opgesteld waar de jeugd zich presenteert
 • Bezoek aan project Sociale Vormingsplicht
 • Opening van de expositie “Homenage aan de Boneriaanse Kunst” in Kas di Arte in Kralendijk
 • Opening van het Cruyff Court
 • Bezoek aan Windsurfplace, een Windsurf-school in Sorobon
Vrijdag 10 november (Sint Maarten)
 • Aankomst op St. Maarten en ontvangst door de Gezaghebber
 • Ontmoeting met het Bestuurscollege en de Eilandsraad
 • Bezoek aan het Milton Peters College
 • Bezoek aan het St. Maarten Archaelogical Centre
 • Bezoek aan het I Can Home, een tehuis waar 18 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar wonen
 • Opening van de nieuwe luchthaven terminal gevolgd door een ontvangst op het terrein van de terminal
Zaterdag 11 november (Sint Maarten)
 • Viering van St. Maartensday met o.a. een kerkdienst
 • Opening van de nieuwbouw van het steunpunt van de Kustwacht
 • Cultural Youth Festival in het Raoul Illidge Sports Complex waar de jeugd zich zal presenteren
Zondag 12 november (Curaçao)
 • Privé
Maandag 13 november (Curaçao)
 • Bezoek aan de Gouverneur van de Nederlandse Antillen
 • Bezoek aan de Minister-President en de Ministerraad
 • Bezoek aan de Staten van de Nederlandse Antillen
 • Uitreiken van de Zilveren Anjer aan de weduwe en de zonen van de heer Gomes Casseres in het Paleis van de Gouverneur
 • Bezoek aan Casa Cuna Villa Maria, dat opvang biedt aan kinderen van werkende ouders (dag- en naschoolse opvang)
 • Bezoek aan de UNA (Universiteit van de Nederlandse Antillen)
 • Diner aangeboden door de Minister-President in Fort Nassau
Dinsdag 14 november (Curaçao)
 • Bezoek aan de basisschool Kolegio Mgr. Julio Henriques in de wijk Seru Grandi (vroeger de Giovannischool geheten)
 • Bezoek aan het project Sociale Vormingsplicht in Sta Rosa
 • Bezoek aan Totolika, een project voor verstandelijk gehandicapten, waar aansluitend op een naastgelegen locatie de opening van het Cruyff Court zal plaatsvinden
 • Bezoek aan de Antilliaanse Militie op de Marinekazerne Suffisant
 • Ontmoeting met en presentaties van de jeugd in het sportstadion Odulio Willems
 • Ontmoeting met Bestuursleden en leden van de Eilandsraad in landhuis Sorsaka (het woonhuis van de Gezaghebber), waarna aansluitend de receptie van de Gezaghebber zal plaatsvinden
Woensdag 15 november (Saba)
 • Aankomst op Saba, ontvangst door de Gezaghebber
 • Bezoek aan de Saba Comprehensive School (middelbare school)
 • Bezoek aan het Laura Linzey Day Care Center, een dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
 • Bezoek aan The Cultural Building, een centrum voor naschoolse en culturele activiteiten voor jongeren
 • Bezoek aan Henry Every Home for the Aged, een bejaardentehuis
 • Ontmoeting met leden van het Bestuurscollege en de Eilandsraad
 • Bezoek aan de Sea Scouts, gevolgd door een demonstratie kanovaren bij de gerenoveerde pier van Fort Bay Harbour
 • Bezoek aan The Child Focus Foundation, een naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar
Donderdag 16 november (Sint Eustatius)
 • Aankomst op St. Eustatius, ontvangst door de Gezaghebber
 • Bijwonen van de plechtigheid in het kader van Statia-America Day in Fort Oranje
 • Onthullen van een schaalmodel van het Amerikaanse zeilschip “Andrew Doria” bij het St. Eustatius Historical Museum met aansluitend een ontmoeting met dragers van een Koninklijke Onderscheiding
 • Bijwonen van kerkdienst in de Bethel Methodisten Kerk
 • Ontmoeting met leden van het Bestuurscollege en de Eilandsraad in de residentie van de Gezaghebber
 • Bijeenkomst met vrouwenorganisaties in de Openbare Bibliotheek
 • Bezoek aan Zagen en Schaven, een project van praktijkonderwijs in het kader van Sociale Vorming
 • Bezoek aan sociale woningbouw in de wijk Lodi, gerealiseerd in het kader van de armoedebestrijding
 • Bijwonen van een deel van de Street Fair (optocht) in de Fort Oranjestraat
Einde van het bezoek aan Aruba en de Nederlandse Antillen
Vrijdag 17 november
Vertrek naar Nederland

Empress 09-28-2006 11:41 AM

Her majesty the Queen will visit Aruba and the Netherlands Antilles from November 6th till November 16th. She will begin her visit on Aruba. The visit to the Netherlands Antilles will begin in Bonaire, followed by Saint Martin, Curaçao, Saba, and Saint Eustatius. The cenral themes of the visit will be youth and


Program:
Monday 6 November (Aruba)
 • Welcome ceremony with an honor guard at the Queen Beatrix airport and welcoming words by the Minister-President and Governor
 • Viewing at the airport of the Nos Portret exposition. Nos Portret, an exhibition of monumental portraits of Aruba by 15 well known artists.
 • Visit to EPI (Educacion Profesional Intermedio, school for Middle Level Business education)
 • Visit to the Aruba Aloë Balm factory
 • Visit to the Jaburibari recreation park and the opening of the Cruyff Court.
 • Reception from the Gouverneur
Tuesday 7 November (Aruba)
 • Visit to the Central Bank of Aruba
 • Visit with the council of ministers, followed by a presentation about Social Economic developments, followed by the minting of the first coin.
 • Visit to the Queen Beatrix elementary school, and a presentation of the PRISMA-project.
 • Visit to the Feria Aruba Multicultural at the back square of the next door Juliana School.
 • Visit to the YMCA at San Nicolas, Making the acquaintance of the Aruban youth and a visit of the activities and presentations.
 • Meeting with the State of Aruba at Fort Zoutman
 • Visit to Fiësta Publico on Plaza Daniel Leo
Wednsday 8 November (Bonaire)
 • Welcome ceremony with honor guard at the airport, welcome words b ythe Minister-President and the Governor.
 • Meet with the governing body and the island council, preceded by a serenade of the youth
 • Visit to the foundation project, an after school program and training for youth with behaviour or learning problems
 • Visit to the Queen Beatrix elementary school and afterschool care.
 • Visit to Little Bonaire, DCNA/STINAPA and the Sea Turtle Conservation Bonaire
 • Reception by the Speaker.
Thursday 9 November (Bonaire)
 • Visit to the little market in the village of Rincon, where various cradles will be set up for the youth presentation.
 • Visit to the project Sociale Vormingsplicht.
 • Opening of the “Homenage aan de Boneriaanse Kunst” exposition in Kas di Arte in Kralendijk
 • Opening of the Cruyff Court
 • Visit to Windsurfplace, a Windsurf-school in Sorobon
Friday 10 November (Saint Maarten)
 • Arrival at St. Maarten and welcome by the Speaker
 • Meeting with the Governing body and the Island Council
 • Visit to the Milton Peters College
 • Visit to St. Maarten Archaelogical Centre
 • Visit to the I Can Home, A tea house where 18 children between the ages of 0 - 12 live
 • Opening of the new airport terminal followed by a reception on the airport terrain
Saterday 11 November (Sint Maarten)
 • Celebration of St. Maartensday with, among other activities, a church service
 • Opening of the new Coast guard building
 • Cultural Youth Festival in the Raoul Illidge Sports Complex where the youth will present
Sunday 12 November (Curaçao)
 • Private
Monday 13 November (Curaçao)
 • Visit to the Governor of the Netherlands Antilles
 • Visit to the Minister President and the Ministers Council
 • Visit to the State of the Netherladns Antilles
 • Award ceremony of the Silver Anjer to the widow and sons of Mr. Gomes Casseres in The Palace of the Governor.
 • Visit to the Casa Cuna Villa Maria, a place that offers day and after school care to children whose parents work.
 • Visit to the UNA (University of the netherladns Antilles)
 • Dinner given by the Minister-President in Fort Nassau
Tuesday 14 November (Curaçao)
 • Visit to the Kolegio Mgr. Julio Henriques elementary school in the Seru Grandi Area (formerly named the Giovannischool )
 • Visit to the Social Thought project in Saint Rosa
 • Visit to otolika, a project for self sufficient handicapped people, followed by the opening of the Cruyff Court in a nearby location
 • Visit to the Antillian Militie on the Marinekazerne Suffisant
 • Meeting with and presentation by the youth in the Odulio Willems sports stadium
 • Meeting with the met board members and members of the island council in the land house Sorsaka (the home of the speaker ), Followed by a reception hoseted by the speaker.
Wednesday 15 November (Saba)
 • Arrival on Saba, welcome by the speaker
 • Visit to the Saba Comprehensive School (middle school)
 • Visit to the Laura Linzey Day Care Center, a daycare for children age 4 and under
 • Visit to The Cultural Building, a culture and afterschool care program for youth
 • Visit to the Henry Every Home for the Aged
 • Meeting with the members of the governing body and the island council
 • Visit to the Sea Scouts, followed by a demonstration of canoes at the renovated pier of Fort Bay Harbour
 • Visit to The Child Focus Foundation, an afterschool program for children aged 4-18
Thursday 16 November (Sint Eustatius)
 • Arrival on St. Eustatius, welcome by the speaker
 • Attendance at the Bijwonen van de plechtigheid in het kader van Statia-America Day in Fort Oranje
 • Revelation of a cale model of the sailing ship, “Andrew Doria” at the St. Eustatius Historical Museum followed by a meeting with the beares of Royal warrants
 • Attendance at the Church Service in the Bethel Methodist Church
 • Meeting with the members of the leadership college and the Island council at the home of the speaker
 • Reception with the womaens organization at the public Library
 • Visit to the Zagen en Schaven, A project for practical learning as part of the Social thinking.
 • Visit to the Social living buildoing in the Lodi area, realized in the company of the fight for the poor.
 • Attendance at a portion of the Street Fair in the Fort Oranjestraat
End of visit to Aruba and the Netherlands Antilles

Friday 17 November
Departure for the Netherlands

Marengo 09-28-2006 04:43 PM

Her Majesty is really taking her time for this visit! I was on Curacao this march and you can drive around the island in one afternoon. The people on the Dutch Antilles must be thrilled to be visited by their 'Princess smile' as the RF was rather popular there, and half the island is named after royals (Princess Beatrix and Prince Claus laid the first stone of the hotel I stayed in for example).

purple_platinum 09-29-2006 02:34 AM

This thread will be closed for now, and it'll be re-opened again closer to the date of the Queen's visit.
Looking forward to many news & pictures as the visit starts on November.

purple_platinum
Dutch Forum Moderator

lucien 11-03-2006 02:51 AM

Her Majesty will arrive in The Netherlands Antilles on saturday (Curacao),ahead of the official visit that starts on monday in Aruba.

(Btw,a historical agreement has been reached concerning the future of the Dutch Antilles.Like Aruba,Curacao and Sint Maarten will get the Status Aparte on july 1st 2007.They will be independent within the frame of the Kingdom of The Netherlands.Bonaire,St.Eustatius(Statia) and Saba will become dutch municipalities(according to their wish) .This is the result of many years of talks and frictions between the islands and Curacao,the latter was/is seen as a "freeloader" by the others,much of their income/taxes goes to "Curacao"(government)and they hardly see anything in return investment wise.The dutch government will take care of the debts of the Antilles (2.5 billion euri...thanks guys).Due to the agreement on july 1st 2007 The Dutch Antilles will cease to exist as such).

Marengo 11-03-2006 03:04 AM

Today there was an article in 'de Telegraaf' about youngsters who will be meeting the Queen in Curacao. Apparently they were so nervous about meeting the Queen that they went to a course to control their nerves and to learn how to greet the Queen. I believe there were 3 sessions in which they learned that they mattered and the teacher tried to calm their nerves by making them imagine the Queen as tiny as possible, with clownshoes, in bikini etc. She also told the class that the Queen is a person as anybody else, she has to shower, eat, go to the toilet etc.

The local Curacao newspaper and the people who live on Curacao are not to pleased that HM is starting her visit on Aruba this time, due to island rivalry. HM will first land on Curacao and then continue to Aruba where the visit starts. It is expected that the Curacao locals will welcome HM on the airport, so to spoil the premiere of Aruba. Curacao newspaper Amigoe also bashed the programme of Aruba.

lucien 11-03-2006 02:53 PM

The rivalry is as old as the islands,hopi bumbashi:lol:

sorry for my poor papiamento...

purple_platinum 11-06-2006 01:09 PM

06-11-2006 Aruba
Queen Beatrix has started her first day of the statevisit at the Dutch Antilles.
The Queen arrived at the Reina Beatrix airport in Aruba and was greeted by Mr. Refunjol ( Governor) and Mr. Oduber ( Prime minister).

https://www.ppe-agency.com/show.php?z...1-2006%20Aruba

Her_Majesty 11-06-2006 01:12 PM

Quote:

Originally Posted by purple_platinum
06-11-2006 Aruba
Queen Beatrix has started her first day of the statevisit at the Dutch Antilles.
The Queen arrived at the Reina Beatrix airport in Aruba and was greeted by Mr. Refunjol ( Governor) and Mr. Oduber ( Prime minister).

https://www.ppe-agency.com/show.php?z...1-2006%20Aruba

She looks good! I really like what she's wearing!
:flowers:

Marengo 11-06-2006 02:51 PM

Me to, I think she looks great!
A pity that she will be alone on this visit though, I wish some of her family would have joined her, but helas.

magnik 11-06-2006 02:56 PM

Beatrix looks great.:smile:

As always she wear hats like this one.
https://www.ppe-agency.com/preview.ph...1-2006%20Aruba

Shadiyah2086 11-06-2006 03:23 PM

You know I wish I was still living in St. Maarten. My uncles will probably get to see her.

sara1981 11-06-2006 06:51 PM

HM Queen Beatrix looks lovely in blues

princess olga 11-06-2006 08:39 PM

Quote:

Originally Posted by Marengo
Me to, I think she looks great!
A pity that she will be alone on this visit though, I wish some of her family would have joined her, but helas.

It's too bad she couldn't have been accompanied by for example Constantijn, her youngest. But although he is the 'spare' officially, that doesn't take away from the fact he holds down a job in Brussels, which, I'd guess, is his priority..too bad she couldn't/didn't take Margriet, or Pieter, or perhaps just Laurentien..but then again, that might have looked weird.
anyhow she looked terrific in that pale blue suit.:flowers:

princess olga 11-06-2006 08:39 PM

Quote:

Originally Posted by sara1981
HM Queen Beatrix looks lovely in blues

completely agree!

puresnow 11-06-2006 08:45 PM

Beatrix looks great.wow. spectacular!

JessRulz 11-06-2006 11:00 PM

A few pics from ANP
Q. Bea looks great!

Beatrix
Beatrix 2

https://www.anp-photo.com/search.pp

Her_Majesty 11-07-2006 09:30 AM

New Pictures on PPE :flowers:

https://www.ppe-agency.com/show.php?z...6%20Jaburibari

06-11-2006 Jaburibari Queen Beatrix has started her first day of the statevisit at the Dutch Antilles.
The Queen went to the Aloe Balm factory

Marengo 11-07-2006 10:17 AM

Ah, good to see the Queen with the uncrowned Dutch King (of soccer), Johan Cruyff. She opened the first of the playfields that were built by the Johan Cruyff foundation. She will open 2 more on the other islands.

Her_Majesty 11-07-2006 02:54 PM

07-11-2006 Aruba Queen Beatrix on her 2nd day in the Antilles.
Today the Queen went to the Reina Beatrix School

Beatrix wearing a new hat ....
My first impression: :ohmy:

https://www.ppe-agency.com/show.php?z...1-2006%20Aruba PPE


Some ANP pictures of the Queen
https://www.anp-photo.com/search.pp?p...=3987090&pos=3
https://www.anp-photo.com/search.pp?p...=3987093&pos=2
https://www.anp-photo.com/search.pp?p...=3987065&pos=5
https://www.anp-photo.com/search.pp?p...=3987074&pos=4


All times are GMT -4. The time now is 01:15 PM.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2021
Jelsoft Enterprises