The Royal Forums Coat of Arms


View Poll Results: ''It's good that Princess Máxima will be a member of the 'Raad van State'
Yes, she is the crownPrincess so she has to be a member of it! 19 90.48%
No, She don't have to get political power.. 2 9.52%
Voters: 21. You may not vote on this poll

Closed Thread
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
 
  #1  
Old 10-17-2004, 04:51 AM
xxPatrickxx's Avatar
Nobility
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rotterdam, Netherlands
Posts: 391
Princess Máxima's Entry into the Raad van State: October 17, 2004

Programme in Dutch:

Prinses Máxima neemt zitting in Raad van State


De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht tot het besluit Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden met ingang van 1 oktober 2004 zitting te verlenen in de Raad van State. De Prinses wordt op 20 oktober 2004 tijdens een bijzondere vergadering onder voorzitterschap van de Koningin en in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje welkom geheten.

Op grond van de Wet op de Raad van State kan de Prinses vergaderingen bijwonen en deelnemen aan de beraadslagingen over adviezen die de Raad van State geeft aan regering en parlement over wetgeving en bestuur. Prinses Máxima is echter geen lid van de Raad van State en heeft geen stemrecht. In het verleden is ook aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden zitting verleend in de Raad van State.

De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat die regering en parlement adviseert over wetgeving en in hoogste instantie recht spreekt in geschillen tussen burgers en overheid. De Koningin is Voorzitter van de Raad van State en de Prins van Oranje heeft volgens de wet sinds zijn achttiende jaar zitting in de Raad. De dagelijkse leiding berust bij de vice-president, de heer mr H.D. Tjeenk Willlink.

Binnengeleiding Prinses Màxima in Raad van State

De Prinses wordt door Hare Majesteit de Koningin binnengeleid in de Raad van State. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is hierbij aanwezig. Het programma van de binnengeleiding: 13.50 uur
Aankomst van de Prins van Oranje bij de Raad van State.
Begroeting bij de ingang door de Vice-President, mr H.D. Tjeenk Willink.
13.55 uur
Aankomst van de Koningin en Prinses Máxima bij de Raad van State.
Begroeting bij de ingang door de Vice-President mr H.D. Tjeenk Willink en staatsraad mr P. van Dijk.
14.00 uur
Opening van de buitengewone vergadering door de Koningin.
De Secretaris van de Raad van State, drs R. van der Brug leest het Koninklijk Besluit voor.
Toespraak door Prinses Máxima.
Toespraak door de Vice-President, mr H.D. Tjeenk Willink.
14.35 uur
Sluiting van de buitengewone vergadering door de Koningin.
Reguliere vergadering van de Raad van State, in aanwezigheid van de Koningin, de Prins van Oranje en Prinses Máxima.
15.40 uur
Vertrek van het koninklijk gezelschap.

  #2  
Old 10-17-2004, 04:56 AM
xxPatrickxx's Avatar
Nobility
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rotterdam, Netherlands
Posts: 391
message From Sophie(royal_sophietje)
Quote:
From the Benelux MB:

Máxima's entry in the Raad van State will be broadcast live by Nos Actueel. Queen Beatrix will preside over the extra meeting, and Máxima will give a speech at about 14 hrs.
She will also give a speech Nov 5, in the plenary chamber of the Tweede Kamer, to a group of parliamentarians from memberstates of the EU.
Máxima is to announce her new plans (emphasis in work) later this week, or soon thereafter.
  #3  
Old 10-17-2004, 05:27 AM
The Watcher's Avatar
Courtier
 
Join Date: Aug 2003
Location: , Netherlands
Posts: 882
The Cabinet of the Minister-President
Press-communiqué from the Council of Ministers
24 S2004PRINCESS MÁXIMA WILL HAVE A SEAT IN THE COUNCIL OF STATE

The Council of Ministers has consented the nomination for the Royal Decree to grant Her Royal Highness Princess Máxima of the Netherlands a seat in the Council of State.

On October 20th the Princess will be welcomed in a special assembly of the Council under presidency of Her Majesty the Queen and in attendance of His Royal Highness the Prince of Orange.

On ground of the Act on the Council of State, the Princess can attend the assemblies of the Council and be part of the consultations about advices and counsels the Council gives to the Government and the States-General, about legislation and administration. The Council is also the Netherlands' highest administrative court.

Princess Máxima however, is no member of the Council and has no vote. In the past also to His Royal Highness Prince Bernhard of the Netherlands and to His Royal Highness Prince Claus of the Netherlands was granted a seat in the Council of State.

Like the Chambers of the States General, the Auditory Chamber, the National Ombudsman and the Kabinet der Koningin, the Council of State is one of the so-called High Offices of State.

These are bodies regulated by the Constitution, each with its own specific task, which it carries out independently from the government.

The Council of State has a support staff of more than 600 people, over 300 of whom are lawyers. Her Majesty the Queen is the President of the Council of State. The Council consists of the Vice-President, who is effectively in charge, and a maximum of 28 members, known as State Councillors. State Councillors are appointed for life by the Queen, by Royal Decree, on the nomination of the cabinet and the recommendation of the Council.

__________________
Nederlandstalig forum - All Things Royal
Princess Maxima Message Board
  #4  
Old 10-17-2004, 01:30 PM
Hannelore's Avatar
Heir Presumptive
 
Join Date: Dec 2003
Location: T., Belgium
Posts: 2,526
This has nothing to do with political power. Maxima won't have the right to vote (like other members). Hers is just a honorary function.
  #5  
Old 10-19-2004, 01:04 PM
xxPatrickxx's Avatar
Nobility
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rotterdam, Netherlands
Posts: 391
Information In dutch from http://www.raadvanstate.nl


Waarom krijgt Prinses Máxima zitting in de Raad van State?
De Koningin kan, als Voorzitter van de Raad van State, aan andere leden van het Koninklijk Huis zitting in de Raad verlenen (artikel 2, tweede lid, Wet op de Raad van State).
Op grond van dit artikellid wordt aan Prinses Máxima zitting verleend. Let wel: zij wordt geen lid van de Raad van State maar krijgt zitting daarin. Het derde lid van dit artikel bepaalt dat leden van het Koninklijk Huis zich onthouden van stemming. Dat aan de echtgenoot van de vermoedelijke troonopvolger zitting wordt verleend is nergens vastgelegd en berust op traditie. Zo hadden ook Prins Bernhard en Prins Claus zitting in de Raad.

Zal Prinses Máxima daadwerkelijk deelnemen aan de werkzaamheden van de Raad van State of alleen de ceremoniële bijeenkomsten bijwonen?
Prinses Máxima zal de inhoudelijke beraadslagingen van de Raad van State bijwonen en daaraan deel kunnen nemen. De frequentie hiervan zal mede worden afgestemd op haar andere werkzaamheden en activiteiten.

Waarom heeft de Prins van Oranje zitting in de Raad van State?
In de Wet op de Raad van State is bepaald dat de vermoedelijk opvolger van de Koning – “nadat zijn achttiende levensjaar is vervuld” – van rechtswege zitting heeft in de Raad van State. Ook hij is geen lid van de Raad maar heeft er zitting in (artikel 2, eerste lid, Wet op de Raad van State).

Sinds wanneer heeft de Prins van Oranje zitting in de Raad van State?
De Prins van Oranje heeft in 1985 zitting gekregen in de Raad en is op 3 juli 1985 door de Koningin binnengeleid in de Raad. Na de afronding van zijn studie en militaire diensttijd bezoekt de Prins sinds 1 november 1995 de vergaderingen van de Raad eerst bijna wekelijks, nu met enige regelmaat. Deze betrokkenheid bij het werk van de Raad was ook onderdeel van zijn opleidingsprogramma.

Waarom moet de Koningin Voorzitter van de Raad van State zijn?
De Grondwet bepaalt dat de Koning Voorzitter is van de Raad. Het gaat om een louter ceremoniële functie. Voor de dagelijkse werkzaamheden en taken van de Raad van State wordt het voorzitterschap feitelijk vervuld door mr. H.D. Tjeenk Willink, Vice-President van de Raad van State.

Hoe vaak is de Koningin bij vergaderingen van de Raad van State aanwezig?
De Koningin komt bij bijzondere gelegenheden, zoals bij het binnengeleiden van leden van het Koninklijk Huis, het afscheid van een Vice-President, de viering van een jubileum van de Raad van State etc. Zo was Koningin Beatrix in haar regeerperiode tot nu toe aanwezig op 24 september 1980 bij het afscheid van de toenmalige Vice-President Ruppert, in oktober 1981 bij het 450 jarig bestaan van de Raad van State, op 3 juli 1985 bij de binnengeleiding van de Prins van Oranje, op 28 februari 1996 bij de ingebruikname van de nieuwe vergaderzaal van de Raad van State en op 21 mei 1997 bij het afscheid van de toenmalige Vice-President Scholten.

Wat zijn de taken van de Raad van State?
De Raad van State is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement.
De Raad adviseert over wetsvoorstellen, over internationale verdragen, over algemene maatregelen van bestuur (‘lagere’ wetgeving) en over alle zaken waarin de regering het nodig acht de Raad om advies te vragen. Daarnaast is er een afzonderlijke afdeling binnen de Raad (de Afdeling bestuursrechtspraak) die belast is met de behandeling van geschillen tussen burgers en de overheid. De Raad behoort met de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman tot de Hoge Colleges van Staat. Dit zijn bij de Grondwet geregelde organen, belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitoefenen.

Zal Prinses Máxima deelnemen aan de bestuursrechtspraak?
Nee, tot de Afdeling bestuursrechtspraak kunnen alleen leden van de Raad van State behoren. Wel kan zij deelnemen aan de advisering door de Raad van State over wetsvoorstellen en andere onderwerpen.

Waarom wordt dit besluit nu (pas) genomen?
Bij de toestemmingswet voor het huwelijk in 2002 is dit besluit al aangekondigd. Inmiddels heeft de prinses op verschillende manieren kennis gemaakt met de Nederlandse samenleving. Na de geboorte van Prinses Catharina-Amalia en de hervatting van haar werkzaamheden, is nu het tijdstip aangebroken om de mogelijkheid te hebben deel te nemen aan werkzaamheden van de Raad van State.

Zijn drie leden van het Koninklijk Huis in de Raad van State niet teveel?
Het voorzitterschap van de Koningin is louter ceremonieel van aard en beperkt tot ceremoniële bijeenkomsten. De vermoedelijke troonopvolger heeft van rechtswege zitting in de Raad van State en kan zich zo mede voorbereiden op het koningschap. Van de mogelijkheid aan andere leden van het Koninklijk Huis zitting te verlenen wordt traditioneel minimaal gebruik gemaakt.

Neemt dit besluit een voorschot op de mogelijke benoeming van prinses Máxima als regentes?
Deze vraag is nu niet aan de orde en staat ook los van dit besluit. Dit neemt niet weg dat het een goede zaak is dat de echtgenote van de Prins van Oranje en de moeder van H.K.H. prinses Catharina-Amalia op deze wijze kennis maakt met de Raad van State, zijn taken en werkzaamheden.

Wanneer hebben Prins Bernhard en Prins Claus zitting in de Raad van State gekregen?
Prins Bernhard is op 8 april 1937 in de Raad van State binnengeleid, Prins Claus op 12 juli 1967. Prins Bernhard is vóór de Tweede Wereldoorlog met enige regelmaat bij de vergaderingen van de Raad aanwezig geweest. Zo nam hij deel aan de vergadering van de Raad op 7 mei 1940, de laatste vergadering voor de Duitse inval. Prins Claus is de eerste tijd na zijn binnengeleiding ook regelmatig bij de vergaderingen aanwezig geweest. Zijn betrokkenheid op afstand bij het werk van de Raad is tot het einde van zijn leven groot geweest. De Vice-President heeft hier in zijn herdenkingstoespraak op 9 oktober 2002 bij het overlijden van Prins Claus aandacht aan besteed.

Is de Minister-president ministerieel verantwoordelijk voor kritische adviezen van de Raad?
Neen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de Raad van State als onafhankelijk adviesorgaan, niet voor de inhoud van zijn adviezen. De minister-president draagt de verantwoordelijkheid voor het doen en laten van de leden van het Koninklijk Huis die in de Raad zitting hebben. Zij kunnen de vergaderingen bijwonen maar zijn geen lid van de Raad van State en onthouden zich van stemmen.
  #6  
Old 10-19-2004, 08:17 PM
Courtier
 
Join Date: Jun 2004
Location: Toronto, Canada
Posts: 704
So if Maxima has no vote then what is the point of her being part of the Raad van State other than it being an honourary thing? So then why the push for Maxima to be part of it? Because Bernhard and Claus were, so Maxima must be too?

And how much does Maxima really know about Dutch politics or the goings on, accomplishments, goals, mandates, objectives etc. of the Raad van State?
  #7  
Old 10-20-2004, 03:54 AM
royal_sophietje's Avatar
Courtier
 
Join Date: Oct 2003
Location: On the border..., Belgium
Posts: 589
She learned everything about the Dutch politics, society, etc. so , yes, she really knows what is going on.
__________________
All Things Royal (Dutch/Nederlandse website)
  #8  
Old 10-20-2004, 06:39 AM
xxPatrickxx's Avatar
Nobility
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rotterdam, Netherlands
Posts: 391
http://www.nos.nl/nieuws/artikelen/2...dvanstate.html
  #9  
Old 10-20-2004, 08:26 AM
xxPatrickxx's Avatar
Nobility
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rotterdam, Netherlands
Posts: 391
From NOS.nl:

Prinses Maxima heeft zitting genomen in de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering op het gebied van wetgeving. De toetreding vormt de bekroning op de introductieperiode waarin prinses Maxima vertrouwd gemaakt werd met alle facetten van de Nederlandse samenleving.Máxima is formeel geen lid en heeft evenmin als Beatrix en Willem-Alexander stemrecht. Koningin Beatrix is voorzitter van de Raad van State en Willem-Alexander heeft als troonopvolger op zijn achttiende zitting genomen.

De raad vergadert elke woensdag onder leiding van vicevoorzitter Tjeenk Willink en is een adviesorgaan voor regering en parlement. De raad brengt adviezen uit aan het staatshoofd over wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur en goedkeuringswetten voor internationale verdragen.

Inburgering
De 'binnengeleiding' van de prinses valt zo ongeveer samen met de afronding van het introductieprogramma van Máxima. De inburgering van de prinses, die begon met haar verloving met kroonprins Willem-Alexander in 2001, omvatte twee fasen.

In de eerste kreeg ze een algemene introductie, waarin de Nederlandse geschiedenis, staatsinrichting, het functioneren van het openbaar bestuur en de hoofdlijnen van de sociale, economische en politieke inrichting van Nederland aan bod kwamen. Daarnaast bezocht Máxima in deze fase ook alle delen van het Koninkrijk.

De tweede fase was gewijd aan thema's als onderwijs, economie, zorg, volksgezondheid en welzijn, de Europese Unie en buitenlandbeleid. Op het programma stonden verder rechtshandhaving en veiligheid, ruimtelijke inrichting en milieu, sociale zekerheid en verder de verzorgingsstaat, cultuur, emancipatie en integratie.

Inmiddels heeft Máxima verschillende functies, zoals beschermvrouw van het Oranjefonds (dat zich ook met integratie bezighoudt), voorzitter van het Curatorium van de Prins Claus Leerstoel (een wisselleerstoel op het gebied van ontwikkelingssamenwerking) en lid van de Commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden (Pavem).
  #10  
Old 10-20-2004, 08:28 AM
xxPatrickxx's Avatar
Nobility
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rotterdam, Netherlands
Posts: 391
http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams...nkomst1200.wmv

Arrive
  #11  
Old 10-20-2004, 08:33 AM
The Watcher's Avatar
Courtier
 
Join Date: Aug 2003
Location: , Netherlands
Posts: 882
Second picture

__________________
Nederlandstalig forum - All Things Royal
Princess Maxima Message Board
  #12  
Old 10-20-2004, 08:34 AM
xxPatrickxx's Avatar
Nobility
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rotterdam, Netherlands
Posts: 391
http://www.telegraaf.nl/binnenland/1..._2_562051c.jpg

Third picture :P
  #13  
Old 10-20-2004, 08:56 AM
xxPatrickxx's Avatar
Nobility
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rotterdam, Netherlands
Posts: 391
article from telegraaf.nl

Beatrix verwelkomt Máxima in Raad van State

DEN HAAG - Koningin Beatrix, voorzitter van de Raad van State, heeft haar schoondochter Máxima woensdagmiddag officieel verwelkomd bij de Raad van State. De prinses heeft vanaf heden zitting in de raad en kan de vergaderingen bijwonen en meedoen aan de beraadslagingen, al mag ze niet stemmen. "Jij hebt Nederland leren kennen - en Nederland ook jou. Je hebt hard gewerkt en een goed gevoel ontwikkeld voor wat er speelt en leeft in het Koninkrijk", prees de koningin Máxima. "In de toelichting bij de Toestemmingswet voor jullie huwelijk heeft de regering al aangekondigd dat je zitting zou nemen in de Raad van State. Het moment is nu aangebroken waarop dit zijn beslag krijgt. Het is al een lange traditie dat die mogelijkheid wordt geboden aan de echtgenoot of echtgenote van de toekomstige koning of koningin", aldus de vorstin. "Zo kan deze inzicht krijgen in de vraagstukken van de tijd, zijn of haar kennis verdiepen en waardevolle ervaring opdoen. Ik verwacht dat jij dat eveneens zo zult ervaren en ik heb je daarom graag zitting in de Raad van State verleend."

Beatrix verwelkomt Máxima in Raad van State
  #14  
Old 10-20-2004, 08:58 AM
xxPatrickxx's Avatar
Nobility
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rotterdam, Netherlands
Posts: 391
another:


Tjeenk Willink: hou maatschappelijke realiteit voor ogen

DEN HAAG - "Meer dan vroeger moet de Raad van State er rekening mee houden dat de eisen die de democratische rechtsstaat stelt, geen vanzelfsprekendheden meer zijn. Meer dan vroeger moet de raad beseffen dat de Haagse werkelijkheid niet automatisch de maatschappelijke werkelijkheid weerspiegelt".


Dat zei de vice-voorzitter van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, woensdag bij de verwelkoming van prinses Máxima in dit adviesorgaan. Hij overhandigde de prinses een exemplaar van de Grondwet.

"Meer dan vroeger zal de raad de context moeten schetsen waarbinnen de voorstellen moeten worden beoordeeld. Meer dan vroeger zal de raad een eigen consistente visie moeten ontwikkelen op de functies van het recht, de kwaliteit van de wetgeving en de praktische uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving", aldus de vice-voorzitter.

Die wet- en regelgeving moet steeds meer in de Europese context worden gezet, maar ook op haar gevolgen voor het Koninkrijk - Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba - worden bezien, hield hij de aanwezigen voor.

Het was overigens in de Raad van State dat op oudejaarsdag 1564 Willem van Oranje zijn eerste grote rede hield waarin hij pleitte voor de gewetensvrijheid, voorwaarde voor het bestaan van de latere Republiek, memoreerde de vice-voorzitter verder. "Toen Willem van Oranje in de raad sprak, was hij zelf nog katholiek, maar getrouwd met een protestantse, de lutherse Anna van Saksen. Nu in 2004 wordt een katholieke prinses in de raad opgenomen, terwijl haar Prins van Oranje protestant is", vervolgde Tjeenk Willink.

Tjeenk Willink ging in op de speciale band van Máxima met het onderwerp integratie. "Integratie is een belangrijk en ook gevoelig onderwerp. Dat vraagt van u, én van de mensen met wie u werkt, een scherp zicht op uw staatsrechtelijke positie, een gedegen kennis van de inrichting van Nederland, een gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en voor nieuwe ontwikkelingen. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar alles wijst erop dat U dat zicht, die kennis en dat gevoel snel ontwikkelt. Moge u daarin, of misschien beter óók daarin, het voorbeeld van uw schoonvader volgen. Prins Claus heeft mij wel eens gezegd: zelf ben ik in het begin misschien te voorzichtig geweest. Je moet ook risico durven nemen. Er is ook ruimte" , vertelde Tjeenk Willink.

Een goed functionerend koningschap heeft ook ministers nodig die niet bang zijn daarvoor ruimte te geven en (dus) kritiek op te vangen, zei hij verder. "Dat is óók de betekenis van de ministeriële verantwoordelijkheid. "
  #15  
Old 10-20-2004, 08:59 AM
xxPatrickxx's Avatar
Nobility
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rotterdam, Netherlands
Posts: 391
Last..


Veel belangstelling voor Máxima bij Raad van State

DEN HAAG - Ongeveer 500 mensen hebben zich woensdagmiddag verzameld voor het gebouw van de Raad van State in Den Haag waar Máxima zitting krijgt.
De buitengewone vergadering van de Raad vans State wordt om 14.00 uur geopend met toespraken van prinses Máxima en vice-president van de Raad van State Herman Tjeenk Willink. De raad brengt zijn adviezen over wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur en goedkeuringswetten voor internationale verdragen officieel uit aan het staatshoofd.
  #16  
Old 10-20-2004, 09:26 AM
The Watcher's Avatar
Courtier
 
Join Date: Aug 2003
Location: , Netherlands
Posts: 882
Pictures of Maxima

Some pictures of Maxima etc. today
__________________
Nederlandstalig forum - All Things Royal
Princess Maxima Message Board
  #17  
Old 10-20-2004, 09:29 AM
xxPatrickxx's Avatar
Nobility
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rotterdam, Netherlands
Posts: 391
Toespraak van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden tijdens de buitengewone vergadering van de Raad van State op woensdag 20 oktober 2004

Voorzitter,

Ik dank U voor Uw hartelijke woorden en stel het zeer op prijs dat U mij vandaag zelf hebt willen binnengeleiden in de Raad van State. Het is een voorrecht zitting te mogen hebben in dit belangrijke college, waarvan U voorzitter bent. Op deze wijze wordt een traditie voortgezet, die van belang is voor een goede vervulling van mijn taak als echtgenote van de toekomstige Koning en moeder van Prinses Catharina-Amalia.

Ik verheug mij er op in de komende tijd nader kennis te maken met het werk van de Raad en met zijn leden. Ik was al eerder in Uw midden en ik wil deze gelegenheid ook benutten om te bedanken voor de hulp die ik van veel staatsraden bij mijn introductieprogramma heb mogen ontvangen. Uw inzichten en kennis hebben grote indruk op mij gemaakt. Ik blijf graag betrokken bij Uw werkzaamheden en hoop op die manier Uw rol en Uw taak als belangrijk Hoog College van het Koninkrijk beter te leren kennen.
  #18  
Old 10-20-2004, 09:43 AM
DKgirls's Avatar
Aristocracy
 
Join Date: Aug 2004
Location: Copenhagen, Denmark
Posts: 135
Thanks for posting all the articles and pictures :)
Is it just us, or does it look like W-A is writing messages to Maxima in one of the pictures?? If so, we're happy that they're doing the same as us in classes
  #19  
Old 10-20-2004, 10:10 AM
The Watcher's Avatar
Courtier
 
Join Date: Aug 2003
Location: , Netherlands
Posts: 882
Speech

Translation speech Princess Maxima (by Henri m. GRMB):HRH Princess Máxima of the Netherlands addresses her mother-in-law (Queen Beatrix), who is the president of the Council of State.

"President, [the Princess smiles to the Queen]
I thank you for your warm words and I am very honoured that you wanted to introduce me into the Council of State by yourself.

It is a privilege to be allowed a seat in this High College of State from which you are the president. In this way, a tradition is continued, that is of interest for a good fulfillment of my duties as spouse to the future King and as mother Princess Catharina-Amalia. I'm pleased to meet you in the coming time and to learn more about the workings of the Council and with its members. I have already been amidst of you once and I would like to use this occasion to express my gratitude for the help that many state-councillors have provided me during my period of introduction. Your understandings and knowledge have made a great impression on me. I am eager to remain involved in your activities and in that way I hope to learn more about your workings as High College of State."

__________________
Nederlandstalig forum - All Things Royal
Princess Maxima Message Board
  #20  
Old 10-20-2004, 10:21 AM
The Watcher's Avatar
Courtier
 
Join Date: Aug 2003
Location: , Netherlands
Posts: 882
More videos. go to link: http://www.nos.nl/nieuws/artikelen/2...dvanstate.html

Under 'Mediatheek' are the videos:
- Toespraak van prinses Maxima: Speech of princess Maxima
- Toespraak van koningin Beatrix: Speech of queen Beatrix
- Toespraak van vice-voorzitter Tjeenk Willink: Speech of vice-president Tjeenk Willink
- Video about Willem-Alexander taking a seat in the 'Raad van State' in 1985
__________________
Nederlandstalig forum - All Things Royal
Princess Maxima Message Board
Closed Thread


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Entry of Sinterklaas in Wassenaar: November 22, 2008 lucien King Willem-Alexander, Queen Máxima and family 29 11-25-2008 04:25 AM
Dutch Royals edited Wikipedia Entry on themselves: August 2007 Marengo Princess Mabel and Children 68 02-12-2008 07:37 PM
Divorce for Princess Margarita and Edwin de Roy van Zuijdewijn: August 2004 royal_sophietje Royal Families of Italy 37 03-19-2005 06:53 AM
Popular Tags
#alnahyan #baby #rashidmrm abolished monarchies america baptism british caroline christenings coat of arms commonwealth countries crest defunct thrones duarte pio edward vii emperor naruhito fabio bevilacqua fallen empires fallen kingdom fifa women's world cup france genealogy godfather grace kelly grand duke henri grimaldi history hollywood hotel room for sale house of gonzaga international events jewellery jewels king king charles king george list of rulers monaco monarchy new zealand; cyclone gabrielle official visit order of the redeemer overseas tours pamela hicks portugal preferences prince & princess of wales prince albert monaco prince christian princeharry princess alexia of the netherlands princess of wales queen queen camilla queen elizabeth ii queen elizabeth ii style queen mathilde ray mill republics restoration royal without thrones silk soccer spain spanish royal family state visit state visit to germany switzerland tiaras william


All times are GMT -4. The time now is 12:00 PM.

Social Knowledge Networks
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2023
Jelsoft Enterprises