The Royal Forums Coat of Arms


Closed Thread
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
 
  #201  
Old 09-08-2005, 06:15 PM
Karisma's Avatar
Nobility
 
Join Date: Aug 2005
Location: Kristianstad, Sweden
Posts: 371
Quote:
Originally Posted by Mandy
King Harald is not working any harder because Mette-Marit is side-lined. He is performing his duties as usual. He was scheduled for the state visit to Sweden which he accomplished.

King Harald has also remarked that he will never retire and that only dead kings retire. I'm paraphrasing King Harald by the way.
In Norway newspaper VG, (Verdens Gang) 7 sept. the Kings medical adwiser said that he had asked the King to "slow down", but King Harald was't listening.
  #202  
Old 09-08-2005, 06:22 PM
Serene Highness
 
Join Date: Jun 2004
Posts: 1,020
Quote:
Originally Posted by Karisma
It's very oldfashioned. I'm not certain about every Monarchy but I'm at least shure about the meaning in Swedish. The King is impersonated withSweden. I think old Monarchys have older traditions. The Brittish and Danish also are old fashioned. I think that Norway have a more modern Monarchy. I respect it, of course.
Old fashioned or not, I still think that even the BRF, DRF, SRF, not to speak of the NRF itself -- the members time and again check themselves against the idea that they themselves actually are the country that they represent.

I don't think they take their duty to their country lightly, but I also do not believe that they take this idea of being 'impersonated with Sweden' so literally that they begin to think of themselves as actually being a region in the world (they themselves would be then represented on the globe and all the maps) rather than being a person with certain responsibilities.

I would find it a little bit of a stretch that CP Victoria of Sweden would think of herself as actually being the country of Sweden, rather than having a duty and responsibility to represent Sweden and it's people on the world stage.

Can you imagine if Prince Charles thought he himself was actually the entire UK? Or better yet, HM QEII has she ever declared the words "I am England", or rather has she referred to herself as having dedicated her life in complete service of her country and it's people?

Do you really think King Harald actually think he himself is the country rather than just a person born into a position where he and his family officially represented his country and was charged with responsibility of upholding and representing his country's traditions (to a large extent)?
  #203  
Old 09-08-2005, 06:45 PM
Karisma's Avatar
Nobility
 
Join Date: Aug 2005
Location: Kristianstad, Sweden
Posts: 371
Quote:
Originally Posted by Larzen
She has not been married before.

What catholic royals did not have good representation at that wedding?
It's impossible for me answering every interesing question in this capturing discussion. King Juan Carlos was'nt there and it was after an adwise from the Catholic church. And there were more Royals doing a minimized representation or not coming at all. Thank You for linkt to the guest list. Everyone can read for themselves.
  #204  
Old 09-08-2005, 07:13 PM
Karisma's Avatar
Nobility
 
Join Date: Aug 2005
Location: Kristianstad, Sweden
Posts: 371
The Swedish succession

Quote:
Originally Posted by Lillia
Old fashioned or not, I still think that even the BRF, DRF, SRF, not to speak of the NRF itself -- the members time and again check themselves against the idea that they themselves actually are the country that they represent.

I don't think they take their duty to their country lightly, but I also do not believe that they take this idea of being 'impersonated with Sweden' so literally that they begin to think of themselves as actually being a region in the world (they themselves would be then represented on the globe and all the maps) rather than being a person with certain responsibilities.

I would find it a little bit of a stretch that CP Victoria of Sweden would think of herself as actually being the country of Sweden, rather than having a duty and responsibility to represent Sweden and it's people on the world stage.

Can you imagine if Prince Charles thought he himself was actually the entire UK? Or better yet, HM QEII has she ever declared the words "I am England", or rather has she referred to herself as having dedicated her life in complete service of her country and it's people?

Do you really think King Harald actually think he himself is the country rather than just a person born into a position where he and his family officially represented his country and was charged with responsibility of upholding and representing his country's traditions (to a large extent)?
Of course our Royals understand what´s history about "beeing their country". I don't say they belive that nowdays, but many old laws still is in use.

Here are the law from year of 1810 that the Swedish King had to swear. I'm not the men to give a translation of this oldfashion Swedish languge. Here's a video when HM King Karl XVI Gustaf is svearing his oath (text following):

http://svt.se/svt/road/Classic/share...33315&a=361833

Choose:
Kung Carl XVI Gustaf avlägger konungaförsäkran (00:08:06) Från 1973-09-19

(Us CARL, with mercy of God, Swedens, Götes and Vendes King etc, etc...)

Successionsordning (1810:0926);
Vi CARL, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung &c. &c. &c., arvinge till Norge, hertig till Schleswig Holstein, Stormarn och Ditmarsen, greve till Oldenburg och Delmenhorst &c. &c., göre veterligt: att, sedan Riksens Ständer enhälligt antagit och fastställt den successionsordning, varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghet prins JOHAN BAPTIST JULII manliga bröstarvingar skola äga rätt till den svenska tronen, samt Sveriges rikes styrelse tillträda, och denna grundlag till Vårt nådiga gillande blivit överlämnad, have Vi, i kraft av den enligt 85 § i regeringsformen Oss tillkommande rättighet, velat denna av Riksens Ständer samtyckta successionsordning härmed antaga, gilla och bekräfta, alldeles såsom den ord för ord härefter följer:
Successionsordning,
varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghets, prins JOHAN BAPTIST JULII av Ponte-Corvo manliga bröstarvingar skola äga rätt till den kungl. svenska tronen, samt att Svea rikes styrelse tillträda; av Konung och Riksens Ständer gjord och fastställd på urtima riksdagen i Örebro den 26 september 1810.
Vi efterskrivne Svea rikes Ständer, grevar, friherrar, biskopar, ridderskap och adel, klerkeri, borgerskap och menige allmoge, som nu här i Örebro till allmän urtima riksdag församlade äro, göre veterligt: att, sedan den högborne fursten, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghet prins CARL AUGUST utan manlige bröstarvingar avlidit, och vi även genom den, under den 21 augusti 1810, upprättade förening och valakt, utkorat den högborne furste, prins JOHAN BAPTIST JULIUS av Ponte-Corvo, till Svea rikes kronprins, att på de villkor, så väl nyssnämnda valakt, som ock högbemälde furstes till avgivande av oss föreskrivna försäkran förmå och innehålla, Hans Kungl. Maj:t Vår nu regerande allernådigste Konung och Herre, Carl den XIII:e, efter dess dödliga frånfälle (varmed den Högste Guden nådeligen länge fördröje) i regeringen över Svea rike samt detsamma underlydande länder efterträda, till Sveriges Konung krönas och hyllas, samt riket styra; alltså hava vi för hans kungl. höghets JOHAN BAPTIST JULII, furstens av Ponte-Corvo, äkta manliga bröstarvingar, härmed velat upprätta och fastställa denna ordning för successionen till Sveriges krona och regering, på sätt och med villkor här nedanföre uttryckligen stadgas.
§ 1. Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnliga efterkommande till kronprins Johan Baptist Julii, sedermera Konung Karl XIV Johans, avkomling i rätt nedstigande led, Konung Carl XVI Gustaf. Äldre syskon och äldre syskons efterkommande ha därvid företräde framför yngre syskon och yngre syskons efterkommande. Lag (1979:935).
§ 2. Vad i denna successionsordning är stadgat om Konungen skall, om Drottning är statschef, gälla henne. Lag (1979:935).
§ 3. upphävd genom lag (1979:935).
§ 4. Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935).
§ 5. Prins och prinsessa av det kungl. huset må ej gifta sig, med mindre regeringen på hemställan av Konungen därtill lämnat samtycke. Sker det ändock, have han eller hon förverkat arvsrätt till riket för sig, barn och efterkommande. Lag (1979:935).
§ 6. upphävd genom lag (1979:935).
§ 7. Tronföljaren må ej anträda resa utrikes utan Konungens vetskap och samtycke. Lag (1921:21).
§ 8. Prins och prinsessa av kungl. svenska huset må ej, utan Konungens och riksdagens samtycke, bliva regent i utländsk stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Sker annorlunda, vare han eller hon samt efterkommande ej berättigade att succedera till svenska tronen. Lag (1979:935).
§ 9. upphävd genom lag (1974:154).
Till yttermera visso, att vi allt detta föreskrivna så belevat och beslutit, have vi samtlige Svea rikes Ständer detta underskrivit och beseglat; som skedde i Örebro den tjugusjätte dagen i september månad, år efter Kristi börd, ett tusende åttahundrade och på det tionde.
Detta allt, som föreskrivet står, vele Vi ej allenast själve för orygglig grundlag antaga, utan bjude och befalle jämväl i nåder, att alle de, som Oss och Våre efterträdare samt riket med huldhet, lydno och hörsamhet förbundne äre, böra denna successionsordning erkänna, iakttaga, efterleva och hörsamma. Till yttermera visso have Vi detta med egen hand underskrivit och bekräftat, samt Vårt kungl. insegel låtit veterligen hänga här nedanföre, som skedde i Örebro, den tjugosjätte dagen i september månad, året efter Vår Herres och Frälsares Jesu Kristi börd, det ett tusende åttahundrade och på det tionde.
  #205  
Old 09-08-2005, 07:44 PM
Serene Highness
 
Join Date: Jun 2004
Posts: 1,020
Ok -- well I don't read Swedish very well, but this thread is about Norway anyhow, and more specifically about CP Haakon and his lovely wife, CPMM:p

I suspect what you've put there is to illustrate a point on the laws/declarations in Sweden or something. Perhaps start a thread on the Swedish board where we can 'hash it out' there (nicely and respectfully, I mean)?:)
  #206  
Old 09-08-2005, 07:48 PM
carlota's Avatar
Majesty
 
Join Date: Feb 2004
Location: , United States
Posts: 8,305
i will have to disagree with many of you making the role of a crown princess (or any royal) seem something like the worst thing ever. is it better to work 12 hours a day? is it nice to work closed in an office or in construction all day under the sun to raise up a family, where you probably woulnd't meet the important and interesting people you meet when you are royal or a prime minister for example? i know being royal has lots of problems (the media pressure and the critisize you are subjected to) but i really think it's better than the normal life many people need to have. moreover, you can always stop being royal (abdicating or loosing your succesion rights) but not many people can choose being royal...
__________________
The Humane Society of the United States is the nation’s largest and most effective animal protection organization.
https://www.humanesociety.org
  #207  
Old 09-08-2005, 07:50 PM
Courtier
 
Join Date: Jun 2004
Location: Toronto, Canada
Posts: 704
Quote:
Originally Posted by Karisma
2. Karisma: Don't make drama! She could have minimized her program.

I find it amusing that you are the one telling others to not be dramatic when it is clearly you who is the one being dramatic: typing in bold, typing in blue and replying to every single post that disagrees with you, which is just about everyone here so far that Mette-Marit's health and her baby are more important than royal duties.

Besides, I see that you are from Sweden. Why care so much about Mette-Marit's lack of royal appearances when she is not your Crown Princess? I don't see anyone from Norway here saying that they do not like Mette-Marit as their Crown Princess.
  #208  
Old 09-08-2005, 07:57 PM
Courtier
 
Join Date: Jun 2004
Location: Toronto, Canada
Posts: 704
Quote:
Originally Posted by Karisma
I don't think it's a desease being pregnat. What help did MM have when she was pregnant with her firs born son Maurius (before she married Royal)? He seem too be a healty, qute yong men althogh MM lived a life with drougs and a father to Maurius who didn't care.
How do you know how Mette-Marit was during her first pregnancy with Marius? How do you know that she was not sick that often while pregnant with him?

He may be a healthy young boy now but that doesn't mean that his mother wasn't very sick while pregnant with him.

Besides, all pregnancies are different. Mette-Marit did not have as many health problems while pregnant with Ingrid Alexandra, but that doesn't mean she can't have health problems now.

Also, given that she is now two years older since her last pregnancy, there are higher risks to her health because of her age.

Quote:
Originally Posted by Karisma
Well, Maurius perhaps meet a princess some day - then he's Royal too! .
And what would be so wrong with that?

Quote:
Originally Posted by Karisma


No offense Ladies, but if You like drama I'll give You drama. Plese try to move Your mindes and don't read in things I've not been writing.
You certainly are! This is the kind of drama I expect of 13 year old girls plucking petals off of flowers: He loves me, he loves me not ...

Maybe you could try reading what others are posting too and not just side stepping valid comments in the name of "I hate Mette-Marit" which is painfully obvious. You can dislike her all you want, but that's not to say that her health or the health of her unborn baby deserves to suffer because you don't think she should be a princess or is a good representative to her country.
  #209  
Old 09-08-2005, 08:22 PM
Spitzy's Avatar
Newbie
 
Join Date: Jul 2005
Location: Oslo, Norway
Posts: 6
No need to be so unfair to Mette-Marit. She worked hard and studied before she met crownprince Haakon. So it's not like she hasn't had the experience of a hard days work. Concerning her health I think we should be veeeery careful of being judgemental and insinuating her being lazy or doctors inadequate...that is simply rude! I have many friends with children and their pregnancies have been hell, and of course that can happen to royals too. I think we should rather credit her for her good job, and especially what she and HM did on her birthday; inviting 60 poor or "less fortunate" people to their home at Skaugum. That is remarkable and a modern monarchy to be proud of!
  #210  
Old 09-14-2005, 05:07 PM
iowabelle's Avatar
Royal Highness
Royal Blogger, TRF Author
 
Join Date: Jul 2005
Location: Des Moines, United States
Posts: 2,403
Any word on Mette-Merit's condition lately? Anyone seen her?
  #211  
Old 09-14-2005, 09:09 PM
Harmony's Avatar
Aristocracy
 
Join Date: Jul 2005
Location: Tropical city somewhere near, Singapore
Posts: 148
Yes. It will be nice to know how she is doing.
  #212  
Old 09-15-2005, 04:04 PM
lil Princess's Avatar
Gentry
 
Join Date: Sep 2005
Location: Troutdale, United States
Posts: 55
I am Praying for Mette-Marit, that she gets better soon! She is such a lovely Crown Princess!!
__________________
hei hei ja ja - Live Your Life to Your Fullest!
  #213  
Old 09-15-2005, 04:48 PM
Commoner
 
Join Date: Sep 2004
Location: Wuerzburg, Germany
Posts: 20
Quote:
Originally Posted by lil Princess
I am Praying for Mette-Marit, that she gets better soon! She is such a lovely Crown Princess!!
the same here.

I also have to say that I do miss seeing Pictures from her:(
  #214  
Old 09-21-2005, 10:59 AM
LaMinka's Avatar
Royal Highness
 
Join Date: Jul 2005
Location: Bergen, Norway
Posts: 1,862
Flyr rett før fødselen
Høygravide og flyskrekkrammede Mette-Marit setter seg på flyet til Storbritannia - bare én måned før hun skal føde.
http://pub.tv2.no/nettavisen/side2/k...icle460718.ece
__________________
So I’ll stand With arms high and heart abandoned In awe of the One who gave it all. My soul to You surrendered, All I am is Yours.
  #215  
Old 09-21-2005, 01:20 PM
LaMinka's Avatar
Royal Highness
 
Join Date: Jul 2005
Location: Bergen, Norway
Posts: 1,862
Mette-Marit is going to be with to Great Britan in the end of October.. She is then 8 months pregnant pluss she is sceard of flying (I ones read that she has driving from Amsterdam to Oslo( ) since she is so sceard!)
__________________
So I’ll stand With arms high and heart abandoned In awe of the One who gave it all. My soul to You surrendered, All I am is Yours.
  #216  
Old 09-21-2005, 01:33 PM
norwegianne's Avatar
Majesty
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rogaland, Norway
Posts: 6,043
Quote:
Originally Posted by LaMinka
Mette-Marit is going to be with to Great Britan in the end of October.. She is then 8 months pregnant pluss she is sceard of flying (I ones read that she has driving from Amsterdam to Oslo( ) since she is so sceard!)
I guess it is all about how she feels when the time comes.
__________________
  #217  
Old 09-21-2005, 05:08 PM
Nobility
 
Join Date: Mar 2004
Posts: 296
Why are they coming to the UK?

As I have said many times before when the twin subject came up, the Royal household would announce that the Princess was expecting twins. There is no reason for them to pretend it is one baby and not two.

It is more likely when Mette-Marit was scanned the measurements of the baby showed he/she was conceived earlier than thought, this is the case with many women.
  #218  
Old 09-21-2005, 05:19 PM
lil Princess's Avatar
Gentry
 
Join Date: Sep 2005
Location: Troutdale, United States
Posts: 55
Talking

Quote:
Originally Posted by LaMinka
Mette-Marit is going to be with to Great Britan in the end of October.. She is then 8 months pregnant pluss she is sceard of flying (I ones read that she has driving from Amsterdam to Oslo( ) since she is so sceard!)


WOW, thanks so much Everyone!!!! I just love all the pictures a lot!

Mette-Marit is Not the only one whom is scared of flying, I am Too, I hate Heights with a passion!!!! I have never gotten over this since I was a little girl! Ieve hated when my parents drove me over a bridge back then. So, some people where not born to fly it seems... Yes, I have Flown to many places ~ New York, Florida, Hawaii, Tahiti and many others.. If I can drive there or be driven, that is Much better *tee hee*

God Bless the Royal Norwegain Couple!!!!!


Love n' Huggles,

KristiAnn
lilPrincess

__________________
hei hei ja ja - Live Your Life to Your Fullest!
  #219  
Old 09-26-2005, 08:17 AM
Karisma's Avatar
Nobility
 
Join Date: Aug 2005
Location: Kristianstad, Sweden
Posts: 371
Thumbs up Looking forward seeing MM meating Camilla

It would be nice seeing Mette-Marit and Camilla together! And perhaps some "gala" together with all the Royals att Buckinham palace?
  #220  
Old 11-12-2005, 06:37 AM
Layla1971's Avatar
Royal Highness
 
Join Date: Aug 2005
Location: Melbourne, Australia
Posts: 1,613
Does anyone know the approx. expected date of birth of Haakon and Mette-Marit's baby? I'm really impatient to see their new baby!:)
__________________
In critical moments even the powerful have need of the weakest.
Aesop

Closed Thread


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Ingrid Alexandra ,Sverre Magnus and Marius: discussion 2006 - 2022 Mandy Crown Prince Haakon, Crown Princess Mette-Marit and Family 502 01-20-2022 11:46 PM
Christening of Sverre Magnus - March 4, 2006 norwegianne Crown Prince Haakon, Crown Princess Mette-Marit and Family 357 08-19-2021 10:34 AM
Mette-Marit's pregnancy with Ingrid Alexandra anna Crown Prince Haakon, Crown Princess Mette-Marit and Family 50 01-08-2013 07:58 AM
Sverre Magnus' title? norwegianne Crown Prince Haakon, Crown Princess Mette-Marit and Family 9 12-09-2005 06:51 PM
Popular Tags
#princedubai #rashidmrm abdullah ii africa all tags america arcadie arcadie claret british caroline charles iii claret current events danish royal family defunct thrones denmark duarte pio edward vii elizabeth ii emperor naruhito empress masako fabio bevilacqua fallen empires fallen kingdom garsenda genealogy general news grimaldi hamdan bin ahmed history hollywood hotel room for sale introduction jewels jordan royal family king king charles king willem-alexander leopold ier matrilineal monaco monarchy need help new zealand; cyclone gabrielle official visit order of the redeemer pamela hicks portugal preferences prince albert monaco prince christian queen queen alexandra queen camilla queen elizabeth ii queen margrethe ii queen mathilde queen maxima republics restoration royal without thrones silk spain spanish royal family state visit to france state visit to germany switzerland visit william woven


All times are GMT -4. The time now is 08:59 PM.

Social Knowledge Networks
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2023
Jelsoft Enterprises