The Royal Forums Coat of Arms


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
 
  #81  
Old 04-18-2004, 05:33 AM
liv's Avatar
liv liv is offline
Courtier
 
Join Date: Sep 2003
Location: , Germany
Posts: 889
Thank you very much, norwegianne!I´m afraid, I don´t understand a word!Is here also the sermon of the Bishop?
__________________
Has somebody recorded the christening of Ingrid Alexandra?It was so nice to see all of them together as a happy family...
Reply With Quote
  #82  
Old 04-18-2004, 05:46 AM
carlota's Avatar
Majesty
 
Join Date: Feb 2004
Location: , United States
Posts: 8,305
that was the one i was talking about...

Quote:
First of all, I didn't like the attire of Pia Haraldsen during the christening. It's like she was planning to get all the attention by wearing that dress. The attire was fine in another occasion which would likely require such outfit. Maybe she was thinking that because I am not a royal it is just fine if I would wear this outfit. She may not be one but she should also think of the appropriateness of an outfit to a certain event. The rest looked all very formal.
you are right, paulette!
however, she isn't a royal and never will be if she goes on wearing clothes like that one.... =s

Quote:
IS THIS THE NEW STYLE FOR HATS? SOPHIE, BEATRICE AND NOW INGRID MOTHER WEARS ONE TO HER BAPTISM. I DON'T LIKE THEM.
maxima also wore one in red... they are called arquette's

Quote:
King Harald's speech.
Kjære alle sammen,

Jeg vil gjerne ønske dere alle velkommen til lunsj i anledning prinsesse Ingrid Alexandras dåp. Det er godt å samle familie, nasjonens representanter og venner ved en slik anledning.

Jeg håper vi kan få en hyggelig stund sammen. For dronningen og meg er dette en høytidelig og symbolsk dag.

Som landets konge og dronning har vi vært vitner til at landets nye tronarving er døpt. Som besteforeldre har vi fått være med å se vårt andre barnebarn bli innlemmet i kirken.

Mange vil hevde at for en tronarving er livsløpet lagt allerede fra fødselen, og at skjebnen på den måten har bestemt retningen for Ingrid Alexandras liv. Det mener jeg er feil.

Hun er som alle andre barn et enestående og spesielt menneske med en uendelighet av muligheter til selv å velge retning og innhold i livet. Samtidig er hun født inn i et miljø, et samfunn og en familie som gir forutsetninger og rammer for det livet hun skal leve.

Og for Ingrid Alexandra må vi vel kunne si at hun har havnet i en spesiell familie. Det vil prege hennes liv på mange måter.

Fødsel og dåp er omfattet med stor interesse, og vi, både på Slottet og Skaugum, mottar store mengder brev og gaver som viser at det norske folk støtter og har forhåpninger til henne.

Jeg håper at Ingrid Alexandra, som vi andre i kongefamilien, vil finne krefter i den støtte hun får fra det norske folk, og jeg håper også hun vil kunne bruke folkets forhåpninger til henne som en ekstra kraftkilde gjennom sin oppvekst.

Ingrid Alexandras fødsel innleder en ny epoke i Norges historie ved at hun fødes som den første kvinnelige tronarving i vår over tusenårige historie som kongerike. Mange vil vel med meg si at det var på tide!

I Norge har vi gjennom flere hundre år vært vant med at kongen er regjerende monark, og slik har bildet av at statsoverhodet er en mann festet seg i vårt land. Det bildet må vi nå endre på, og Ingrid Alexandra vil være personifiseringen av det nye bildet som etter hvert skal tre frem. Her har hun et åpent rom med mange muligheter.

Men det er ikke bare ved at hun er kvinne at hun innvarsler en ny epoke i monarkiets historie i vårt land. Som femte generasjon i kongefamilien som kom til Norge i 1905 markerer hennes inntreden i familien at vi nå ikke kan kalle oss et ungt kongehus, vi er etter hvert blitt en kongefamilie med tradisjon i vårt land og må ta konsekvensen og ansvaret som følger av det.

Vi kan ikke lenger bare bygge, vi må også bevare.

Ingrid Alexandra representerer et nytt århundre, der både vår nasjon og det internasjonale samfunn står overfor muligheter og utfordringer. Det gjelder innenfor områder som teknologi, miljø, fredelig sameksistens, toleranse og fordelingspolitikk for å nevne noen. I dette skal hun finne sin plass og sine oppgaver.

Navnet Ingrid Alexandra har tradisjoner i både de norrøne
kongeslekter, fra kongehusene Glucksburg, Windsor og Bernadotte, og fra hennes mors familie. Jeg tror det vil være viktig for henne å bære med seg den tradisjon og den historie som ligger i både navnet og i familien. Det vil være en trygg plattform og et utgangspunkt.

Nå blir det hennes oppgave å bære det videre, og gi det et innhold som passer for henne, for det samfunnet og for
den tiden hun skal leve i.

Ingen kan stå alene, og jeg tror jeg kan love Ingrid Alexandra at det vil ikke hun. Hun har en mor og far som viser at de tar henne og foreldrerollen på alvor, de er glad i henne og vil bli hennes beste veivisere.

Hun har Marius og en stor familie både på mors og fars side som også er glad i henne, som vil støtte, råde og trøste henne. Det er mye kjærlighet som venter på Ingrid
Alexandra.

Dronningen og jeg har rukket å bli kjent med Ingrid Alexandra, og gleder oss over den personlighet vi ser tre frem gjennom hennes alvor, humor, temperament som vi har hørt litt av i dag og glede.

Det fremste ønsket vi har for Ingrid Alexandra er at
hun må få vokse opp til et selvstendig, trygt og helt menneske.

Vi vil gjøre alt vi kan for å støtte henne mot et slikt mål. Vi ønsker henne lykke til på hennes livsvei!
can somebody traduce or make a summary of the most important things?

Quote:
Also, this type of hat for Mette-Marit seems to be a favored style for her...she wore one very similar to the christening of Maud Angelica. I'm not sure how I feel about it, but she clearly likes it!
yes she does! however, i prefer the one she wore at maud's christening. this one was too big for her head... however, a nice picture hat would have been the best option with the dress she wore...
__________________
The Humane Society of the United States is the nation’s largest and most effective animal protection organization.
https://www.humanesociety.org
Reply With Quote
  #83  
Old 04-18-2004, 10:13 AM
Heir Apparent
 
Join Date: Jan 2003
Location: , Canada
Posts: 3,210
Posted by Hans-E at the Glittering Royals MB, some new pictures.

Not a happy princess

Ari and Maud Angelica

Mama Martha Louise

Mommy and Me

Crying Mette-Marit

Baby's first balcony appearance

Champagne for grandpa

Mette-Marit, Marius and Ingrid Alexandra
Reply With Quote
  #84  
Old 04-18-2004, 10:40 AM
carlota's Avatar
Majesty
 
Join Date: Feb 2004
Location: , United States
Posts: 8,305
there are some very sweet pics of maud... what a nice baby...

maybe she and ingrid will be good friends and good cousins as they have nearly the same age... don't they?
__________________
The Humane Society of the United States is the nation’s largest and most effective animal protection organization.
https://www.humanesociety.org
Reply With Quote
  #85  
Old 04-18-2004, 12:40 PM
norwegianne's Avatar
Majesty
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rogaland, Norway
Posts: 6,043
Dear everybody.

I would life to wish you all welcome to lunch in the occasion of Ingrid Alexandra's baptism. It feels good to gather family, representatives of the nation, and friends on such an occasion.

I hope we can have a nice time together. For the queen and me this is a day filled of symbolism and reverence.

As the country's king and queen we have witnessed the new heir to the throne being baptized. As grandparents we have seen our second granddaughter be taken into the church.

Many will claim that for the heir to the throne it's predestined from birth where they will go, and that fate has decided where Ingrid Alexandra will end. I think that's wrong.

She's like every other child a unique and special human being with limitless possibilities to chose for herself where she wants her life to go. At the same time she's born into an environment, a society and a family that limits and constricts the way she'll live her life.

And to Ingrid Alexandra we may be able to say that she's ended up in a special family. It will influence her life in many ways.

Birth and baptism are surrounded with large interest, and we, both at the Palace and Skaugum, receive many letters and gifts that show that the Norwegian people support and have hopes tied to her.

I hope that Ingrid Alexandra, as the rest of us in the Royal family, will find her power in the support she gets from the Norwegian people, and I also hope that she will use the hope set on her by the people as an extra powersource during her adolesence.

Ingrid Alexandra begins a new era in Norway's history by being born as the first female heir to the throne in our over thousand year history as a monarchy. Many will probably say with me: It's about time.

In Norway we have through several centuries been accustomed to the King being the ruling monarch, and that's the way the picture of the head of state as a man has fastened in our country. We must change that picture, and Ingrid Alexandra will be the personification of the new picture that shall step forward. Here she will have an open space, with many possibilities.

But it is not only by the fact that she's female that she rings in a new era in the history of the monarchy in our country. As fifth generation of the royal family that came to Norway in 1905 her appearance in the family marks that we cannot call ourselves a young monarchy any more, we have become a royal family with traditions in our country and must face the consequences and responsibility that comes with it.

We can no longer just build, we must also preserve.

Ingrid Alexandra represents a new century, where both our nation and the international society is facing possibilities and challenges. It is within categories such as technology, environment, peacefully co-existence, tolerance, and how to share, to mention some things. Within all this she's supposed to find her place and tasks.

The name Ingrid Alexandra has traditions in both the norse royal families, from the Glucksburgs, the Windsors and the Bernadottes, and from her mother's family. I think it will be very important for her to carry with her the tradition and the history that lies in the name and the family. It will be a safe foundation, and starting point.

Now it will be her task to carry it on, and give it a content that suits her, and the society and the time she'll live in.

Nobody can stand alone, and I think I can promise Ingrid Alexandra that she won't. She has a mother and a father who shows that they take her and the parenting role seriously, they love her and will be her best advisors.

She has Marius, and a large family both on her mother's and her father's side who also love her, who will support, advice and comfort her. There is a lot of love waiting for Ingrid Alexandra.

The Queen and I have had time to get to know Ingrid Alexandra, and enjoy the personality we can see through her seriousness, humour, temperament that we have heard some of today and joy.

Our first wish for Ingrid Alexandra is that she may grow up to be independent, safe and whole as a human being.

We would like to do everything within our power to support her on her way to such a goal. We wish her luck on her way through life.
__________________
Reply With Quote
  #86  
Old 04-18-2004, 12:41 PM
norwegianne's Avatar
Majesty
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rogaland, Norway
Posts: 6,043
Princess Ragnhild was seated next to Sven O. Høiby at the lunch...

Which one of them was being punished?
__________________
Reply With Quote
  #87  
Old 04-18-2004, 12:51 PM
MoonlightRhapsody's Avatar
Courtier
 
Join Date: Oct 2003
Location: Garden Grove, United States
Posts: 934
Quote:
Originally posted by norwegianne@Apr 18th, 2004 - 11:41 am
Princess Ragnhild was seated next to Sven O. Høiby at the lunch...

Which one of them was being punished?
That's a good question! Maybe it served as a simultaneous punishment?
__________________
*~* In matters of style, swim with the current. In matters of principle, stand like a rock. *~*
*~* Judge not those who try and fail. Judge those who fail to try. *~*
Sweden's Picture of the Month Represenative
Reply With Quote
  #88  
Old 04-18-2004, 01:16 PM
liv's Avatar
liv liv is offline
Courtier
 
Join Date: Sep 2003
Location: , Germany
Posts: 889
Thank you very much, norwegianne.I´m sure it took you such a long time to translate,thanx.

I want to ask if somebody from Norway or from other countries has recorded the christening of Ingrid Alexandra?Unfortunately German TV decided not to broadcast the christening which I found indeed strange because Mette-Marit is really popular in Germany...
Now I saw a few pieces in tv and was fascinated.Mette-Marit look so much n love with eachother and their "two" children. We must have deep respect for Haakon and his family who respect and love Marius.Not Crown Princess Victoria was standing at the balcony and waving but Marius was.A very modern Norway!
__________________
Has somebody recorded the christening of Ingrid Alexandra?It was so nice to see all of them together as a happy family...
Reply With Quote
  #89  
Old 04-18-2004, 01:55 PM
liv's Avatar
liv liv is offline
Courtier
 
Join Date: Sep 2003
Location: , Germany
Posts: 889
Biskop Gunnar Stålsetts tale


Kjære foreldre og faddere, kjære menighet
Paulus skriver "For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem." (Ef.2. 8-10)
En barnedåp vekker varme følelser. Harde skall kan bli myke når vi samles for å feire barnet midt iblant oss. Hvis vi lar seremonien og symbolene tale. Hvis vi åpner oss for underfulle ord om våre barn som Guds barn. Da blir dåpen en stjernestund.
Vi har hørt sterke ord om å være "rotfestet og grunn festet i kjærlighet."
Hva mer kan vi ønske for et barn? Hva bedre kan vi be om for en tronarving?
Mors og fars kjærlighet. Folkets kjærlighet. Guds kjærlighet - Guds kjærlighet som overgår all forstand, og som ruster oss til å møte all uforstand.
Dåp dreier seg om følelser. Dåp handler også om vilje. Om et forpliktende ja.
Dåpshandlingen som drama løfter barnet for et øyeblikk ut av det intime rom ved mors bryst og på fars arm, inn i det store allrom som en dag skal være hennes.
Fødselsattest og dåpsattest er i følge kristen tro uttrykk for livets grunnleggende verdier. De to er de viktigste verdipapirer som vi noen gang vil få. De er uttrykk for en dobbel tilhørighet.
Fødselsattesten bekrefter at vi tilhører verden og at verden er vår. Jeg er med i et fellesskap av mennesker av alle nasjoner, et fellesskap av mange farger, språk og tro.
Dåpsattesten forteller at over denne verden er det en himmel som omfavner oss. En himmel som er vårt hjem også her på jorden. Dåpen er det fremste tegn på fellesskap mellom alle kristne til alle tider: "… en dåp, en tro, en Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle," (Ef. 4, 5-6). Det er Bibelens brubyggende visjon.
Vi har hørt ordene fra Salme 8 om skaperverkets storhet og barnets viktige plass i dette. Det er et overraskende poeng at barnet beskytter Guds ære: "Av barns og småbarns munn har du reist deg et vern mot dine fiender." Undring over skaperverket omfatter både den store Gud og det lille barnet.
Ingen hører ordet "mirakel" så ofte som en jordmor! Når en mor og far tar imot sitt nyfødte barn, kan de oppleve gleden over skaperverkets store under. At dette barnet er vårt barn gjør ikke underet mindre. Jeg tror det er ærbødighet som fyller foreldre i en slik stund. Guds skapergjerning ved våre og i våre liv - det gir en følelse av ydmykhet og stolthet på same tid. Der og da virker Bibelens ord høyst forståelig: "Du gjorde henne lite ringere enn Gud, du kronet henne med ære og herlighet." I Guds bok er vi alle kronet.
Så sterk er denne følelse av under, at også den mor eller far som må være alene om sitt barn, kan oppleve denne store gleden. Og vi aner det intuitivt mer enn vi kan uttrykke i ord: I Guds kjærlighet finnes det ikke et uønsket barn. I Guds skaperverk er vi alle annerledes. I Guds hjerte er vi alle elsket.
Barnets verdighet er ikke hva det en gang skal bli, men hva det allerede er.
Jesus bekrefter dette med sterke og uventede ord. Han sier ikke at alle barn skal bli som voksne, men at alle voksne må bli som barn. Uten at vi blir som barn, kommer vi ikke inn i Guds rike. Det er ikke bare avhengigheten disse ordene sikter til. Like grunnleggende er barnets åpenhet for fars og mors kjærlighet. Kjærligheten er ikke en tom refleks. Den er en skaperkraft som kan gi barnet det trygge selvbilde vi alle trenger.
Ved dåpens sakrament velsigner vi det lille barnet: "Herren la sitt ansikt lyse over deg." Ordene minner oss om den kjærlighet som lyser fra mors og fars øyne når de møter det lille barnets blikk. Lyset skaper gjenskinn og gjenlyd: "Se, hun smiler!", stråler mor og far tilbake. Lykkelig er det barn som i mors og fars ansikt kan få oppleve det bilde som senere i livet kan gir en gjenkjennelse av Guds kjærlighet. Ingenting er så viktig for oss mennesker som det å bli elsket. Ingenting er så stort som det å ha noen å elske. Derfor er kjærlighet og savn så nært forbundet i våre liv. Derfor er lengsel kjærlighetens hukommelse.
Dåpens drama i ord og handling, fastholder også vår tilværelses skyggeside: Ondskapens og dødskreftenes nærvær i denne verden. Ordet "arvesynd" er et forsøk på å uttrykke det uforklarlige, det som Paulus så treffende har beskrevet med ordene: "Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg." (Rom. 7, 19)
Arvesynd er ikke en forklaring. For hvordan skal vi kunne forklare det vonde som vi utsettes for, eller utsetter andre for. Hvordan kan vi forstå at også det nyskapte livet er underlagt dødens vilkår? I møtet med livets under, frykter vi døden. Når vi bærer barnet fram, bærer vi også vår bekymring og uro fram for Gud.
Det er derfor så viktig at vi i alle fall ett sted i våre liv taler realistisk og sant om livet. Ved dåpen kommer vi det onde og dødskreftene i forkjøpet. Vi vet om dem, og vi vil ta opp kampen. Det er det de betyr ordene om "å forsake djevelen, og alle hans gjerninger og alt hans vesen." Ord som klinger gammelmodige, men som dreier seg om realiteter fra dagligstue til dagsrevy. Kanskje kan det ubegripelige bare uttrykkes med ubegripelige ord?
Skapelse og dåp uttrykkes i kristen tro med et annet begrepspar – fødsel og gjenfødelse. Det handler om å bli født - og om å bli født på nytt. Fostervannet og dåpsvannet er beslektet. Livgivende vann. Begge står i livets - det evige livs – tjeneste.
Like lite som vi kan prestere vår egen fødsel, kan vi fortjene vår egen dåp. Den er en gave. Av nåde er vi frelst, ikke av oss selv, sier Paulus. Det er en Guds gave, for at ingen skal rose seg. Han kunne også sagt: Av nåde er du skapt, det er en Guds gave. Denne gaven er hele det liv vi er kalt til å leve: Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus – formet av Jesu kjærlighet - til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal gå inn i dem. Gjerninger som på forhånd er lagt ferdige? Det er ikke skjebnetro. Det er kristen tro. Det er å tro på en Gud som vil noe med våre liv. Vil noe nytt, noe unikt, noe annerledes med nettopp mitt liv.
Også om våre liv er forskjellige, har vi et felles behov for beskyttelse og trygghet. På livets store gavebord er barndommen selv den viktigste gave. Prinsesse Ingrid Alexandra må som andre barn få eie barndommens gleder og sorger. Hun må få være tenåringen som opplever gryende forelskelser og begynnende frigjøring. Hun må få være ungdommen som utforsker og feirer overgangen til det voksne liv. Bare ved fullt og helt å få være den hun er, kan hun engang få oppleve at det er en gave å gå inn i den gjerning som venter.
Det er bibelsk visdom i uttrykket: Om Gud vil.
I et moderne demokrati hører det også med: Om folket vil.
For et selvstendig og myndig menneske i det 21 århundre må vi si: Om hun vil.
Mange i by og bygd vil be for Ingrid Alexandra, be om at hun en dag med glede og trygghet kan si: Dette er min gjerning.
I liturgien taler vi direkte til barnet. Vi gjør det i troen på at ordet skaper langt utover det vi forstår. Derfor vil også jeg si til deg, prinsesse Ingrid Alexandra: Du er omgitt av din mors og fars vernende kjærlighet. Du er satt inn i en spesiell familie som elsker deg. Du er omgitt av et folk som venter på deg. Du hører hjemme i troens fellesskap. Du er kjent og elsket av Jesus Kristus. Du skal åpent få møte din fremtid - rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
Amen
__________________
Has somebody recorded the christening of Ingrid Alexandra?It was so nice to see all of them together as a happy family...
Reply With Quote
  #90  
Old 04-18-2004, 02:23 PM
norwegianne's Avatar
Majesty
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rogaland, Norway
Posts: 6,043
Ingrid Alexandra wore, not the dress made by Princess Ingeborg of Sweden like most of Olav & Märtha decendants, but she wore the dress worn by King Olav, then Prince Alexander Edward Christian Frederik of Denmark when he was baptized at Sandringham in the beginning of last century.

The hat/cap was new, made from various sentimental material from Queen Alexandra, with her monogram on it, some material from Mette-Marit's wedding gown, something from Queen Maud... etc...

I felt it was a nice way of bringing history into it, and showing off the royal connections.
__________________
Reply With Quote
  #91  
Old 04-18-2004, 06:11 PM
Aristocracy
 
Join Date: Nov 2003
Posts: 178
Quote:
Originally posted by Fireweaver@Apr 17th, 2004 - 12:51 pm
The two little girls (Maud Angelica and Ingrid Alexsandra) are going to be the heartbreakers of the next generation of royals/almost royals.
I'm not a member of the "it's to soon to tell" club when it comes to children, but when it comes to babies I believe it is to soon to tell if they'll be beautiful or not. The best that we can see is if they look like such or such person in the family, but yet, people that resemble each other don't necessairelly have similar levels of beauty. Just my opinion though.
__________________
Renata (heh-NAH-tah)
Reply With Quote
  #92  
Old 04-18-2004, 07:02 PM
Courtier
 
Join Date: Feb 2003
Posts: 717
I was going by how cute they are as babies. If they stay as pretty/cute as they are now, then they will be attractive ladies (imo).
Reply With Quote
  #93  
Old 04-19-2004, 04:02 AM
Aristocracy
 
Join Date: Nov 2003
Location: London, United Kingdom
Posts: 245
Mette-Marit is elegance and sweet mother
MM's hat is excellence

Royal Baptism

http://www.hola.com/casasreales/2004...utizo-noruega/

http://www.hellomagazine.com/royalty/2004/...ridchristening/

http://www.angelfire.com/de3/verenas...4/IngAbap.html

http://www.hellomagazine.com/royalty/2004/...ridchristening/
Reply With Quote
  #94  
Old 04-19-2004, 08:23 AM
Josefine's Avatar
Majesty
 
Join Date: Nov 2002
Location: , Sweden
Posts: 9,511
thank you for posting the speahes

I saw some parts of the Baptism somewhere and there was a woman that sang a psalm i think what psalm was that i where can i find the lyrics to it... the psalm was about a child/children...
Reply With Quote
  #95  
Old 04-19-2004, 09:43 AM
norwegianne's Avatar
Majesty
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rogaland, Norway
Posts: 6,043
Quote:
Originally posted by Lena@Apr 17th, 2004 - 11:47 am
According to german TV Haakon was asked of a reporter, if he would be disappointed about the absence of Frederik and Felipe. And then he should have answered (according to them a little bit sulky) "I don´t know...THEY wanted to become godfathers"...has anybody else heard that?!
Well, he was asked if he was disappointed that they weren't there. But he replied, with a smile, that they were honoured that they (Felipe & Frederik) had agreed to be sponsors.

No sulking. Haakon's more professional than that. Don't believe everything from the German newspapers/magazines/television.
__________________
Reply With Quote
  #96  
Old 04-19-2004, 10:40 AM
H.M. Margrethe's Avatar
Courtier
 
Join Date: Nov 2003
Location: Odense, Denmark
Posts: 824
Quote:
Originally posted by norwegianne+Apr 19th, 2004 - 8:43 am--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (norwegianne @ Apr 19th, 2004 - 8:43 am)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Lena@Apr 17th, 2004 - 11:47 am
According to german TV Haakon was asked of a reporter, if he would be disappointed about the absence of Frederik and Felipe. And then he should have answered (according to them a little bit sulky)&nbsp; "I don´t know...THEY wanted to become godfathers"...has anybody else heard that?&#33;
Well, he was asked if he was disappointed that they weren&#39;t there. But he replied, with a smile, that they were honoured that they (Felipe & Frederik) had agreed to be sponsors.

No sulking. Haakon&#39;s more professional than that. Don&#39;t believe everything from the German newspapers/magazines/television. [/b][/quote]
hear hear
__________________
Long live the royal family in Denmark

Reply With Quote
  #97  
Old 04-19-2004, 11:19 AM
Serene Highness
 
Join Date: Nov 2002
Posts: 1,042
Thanks for that link. I give them all so much credit for accepting Marius.
Reply With Quote
  #98  
Old 04-19-2004, 01:01 PM
norwegianne's Avatar
Majesty
 
Join Date: Nov 2003
Location: Rogaland, Norway
Posts: 6,043
Quote:
Originally posted by Josefine@Apr 19th, 2004 - 7:23 am
thank you for posting the speahes

I saw some parts of the Baptism somewhere and there was a woman that sang a psalm i think what psalm was that i where can i find the lyrics to it... the psalm was about a child/children...
Maria Solheim sang the psalm: Jeg er i herrens hender. I don&#39;t know where you can find the lyrics, I couldn&#39;t find it by a quick search, but maybe you&#39;re more successful?
__________________
Reply With Quote
  #99  
Old 04-19-2004, 01:56 PM
Britters's Avatar
Courtier
 
Join Date: Oct 2003
Location: Kailua, United States
Posts: 993
Mette Marit looked absolutetly gorgeous at the christening...It&#39;s been my opinion that she&#39;s looked a bit sloppy lately, but she didn&#39;t Saturday...
Her make-up was gorgeous&#33;
__________________
Have you ever wished on a star? It's a magic everyone should experience.

Be a good person.
Reply With Quote
  #100  
Old 04-19-2004, 02:05 PM
Nobility
 
Join Date: Nov 2003
Posts: 393
here a very sweet picture of mette and her daughter during the lunch. also follow link to pictures of the lunch after the ceremony.

Prinsessen på slottsbalkongen - Kongehuset - NRK Nyheter
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Princess Elisabeth's Baptism Josefine King Philippe, Queen Mathilde and Family 13 06-10-2022 02:05 PM
Baptism of Prince Willem-Alexander: September 2, 1967 samitude King Willem-Alexander, Queen Máxima and family 23 05-17-2021 07:45 PM
Popular Tags
#princedubai #rashidmrm abdullah ii abolished monarchies africa all tags arcadie bevilacqua british caribbean caroline charles iii current events death defunct thrones denmark empress masako espana fabio bevilacqua fallen kingdom garsenda genealogy general news grace kelly grimaldi hamdan bin ahmed harry history hobbies hotel room for sale house of gonzaga identifying introduction jewels king king charles king philippe king willem-alexander lady pamela hicks leopold ier mall coronation day monarchy movies order of precedence order of the redeemer pamela hicks pamela mountbatten prince albert monaco prince christian princess of orange queen alexandra queen camilla queen elizabeth queen elizabeth ii queen ena of spain queen maxima restoration royal initials royal wedding spain spanish history spanish royal family state visit state visit to france switzerland tiaras visit william wine glass woven


All times are GMT -4. The time now is 05:00 AM.

Social Knowledge Networks
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2023
Jelsoft Enterprises